Správy z vyveska.sk

štvrtok, 19 november 2020 13:59
Live stream z R17 - Martindom Worship

nedeľa, 29 november 2020 09:58
Svitá na lepšie časy? - STREDA

nedeľa, 29 november 2020 09:58
Konferencia VŠETKO PRE RODINU

sobota, 28 november 2020 22:54
Svitá na lepšie časy? - UTOROK

pondelok, 09 november 2020 22:46
Modlitbové utorky – Centering prayer

nedeľa, 29 november 2020 09:58
Roráty u františkánov BA

sobota, 28 november 2020 22:54
Svitá na lepšie časy? - PONDELOK

nedeľa, 29 november 2020 09:58
SVITÁ NA LEPŠIE ČASY? online konferencia

sobota, 28 november 2020 22:54
Rorátna sv. omša v Petržalke / 30.11.

nedeľa, 29 november 2020 09:58
Svätého Ondreja, apoštola

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.

sv. Augustín
Aktuality

sobota, 23 november 2019 21:09

Víkend s Knihou Rút

Víkend s Knihou Rút

V dňoch 15. - 17. novembra 2019 sme my, veriaci Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove, strávili požehnaný čas v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Priviedol nás tam spoločný zámer, stráviť víkend s Knihou Rút. 

Touto cestou sa chceme poďakovať vdp. ThDr. Vladimírovi Šostákovi, PhD., ktorý nás svojím výkladom previedol životom Moabčanky Rút. Nebáť sa viesť čnostný život a bezvýhradne dôverovať Božej pomoci sú len jedni z mála hodnotných posolstiev tohto víkendu, ktoré sme si odniesli do svojich domovov, zamestnaní, do každodenného života.

Naša vďačnosť patrí v neposlednom rade aj vdp. dekanovi Mgr. Miroslavovi Kyšeľovi za otcovské vedenie a starostlivosť a to nie len počas uplynulého víkendu.

Vďaka Bohu za tento milostivý čas.

Veriaci farnosti Stropkov

 

nedeľa, 29 september 2019 19:50

Október - mesiac sv. ruženca

Október - mesiac sv. ruženca

Sv. Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Modlitba ruženca v našom Sanktuáriu bude vo všedné dni týždňa pred omšou o 17.30 (okrem sobôt a nedieľ!). Na výveske aj našej webstránke je rozpis spoločenstiev, ktoré v daný deň vedú  modlitbu sv. ruženca!!! V októbri môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom alebo nábožnom združení. K získaniu odpustkov sa ešte stanovuje: 1. stačí sa pomodliť 5 desiatkov ruženca; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá ruženca podľa zaužívaného zvyku.

nedeľa, 18 august 2019 20:06

Obleč si rúcho dôstojné

Obleč si rúcho dôstojné

Dovoľujem si Vás pozvať v mene Krajského múzea v Prešove - pobočka Kaštieľ Stropkov na podujatie Obleč si rúcho dôstojné, dňa 23. augusta 2019 o 19:00 hod., ktoré je sprievodnou aktivitou múzea k aktuálnej eponymnej výstave liturgických rúch západného a východného obradu Katolíckej Cirkvi. Verím, že účasťou každého veriaceho človeka bude podujatie poučným a príjemným kultúrno-duchovným zážitkom.

pondelok, 05 august 2019 21:37

Deň rodiny

Deň rodiny

Farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov a Mesto Stropkov Vás pozývajú na DEŇ RODINY ktorý sa uskutoční dňa 25.8.2019 s následovným programom:

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

       Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov sa v roku 2018 uchádzala o finančnú podporu v rámci Výzvy č. 2  Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK. Schválením predloženého projektu pod názvom Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov stropkovská farnosť získala finančné prostriedky vo výške 34 500,- EUR, ktoré použila na odvodenie budovy Farského kostola Najsvätejšieho Tela Pána, rekonštrukciu sociálneho zariadenia a jeho pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

       Od októbra 2018 sa začali prípravné práce k realizácii tohto projektu, ktoré spočívali v príprave projektovej dokumentácie, zabezpečení archeologického výskumu, potrebných odborných posudkov, vyjadrení a povolení z KPÚ Prešov a verejného obstarávania realizátora tohto diela. K samotnej realizácií prác sme pristúpili od mája 2019. Touto rekonštrukciou sme chceli eliminovať havarijný stav  zamakania budovy kostola a tým prispieť k obnove a záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky a starobylého mariánskeho pútnického miesta, ktoré má veľký historický význam nielen pre mesto Stropkov a okolie, ale aj pre celý Prešovský kraj. Finančná podpora Prešovského samosprávneho kraja je o to cennejšia, že bola realizovaná v roku 350. výročia cirkevného schválenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej v Stropkove, ktoré je najstarším cirkevne potvrdeným Škapuliarskym bratstvom na území bývalého Uhorska, resp. v dnešnej strednej Európe. 

       V mene veriacich naše farnosti, ale aj všetkých ktorým záleží na historicko-kultúrnom dedičstve nášho mesta, chcem vyjadriť naše srdečné poďakovanie poslancom PSK na čele s predsedom PSK za finančnú podporu rekonštrukcie farského kostola - Diecéznej svätyne v Stropkove, ktorý je mariánskym pútnickým miestom. Toto podporou predstavitelia PSK ukázali svoju úctu k duchovným a historickým koreňom nášho kraja.

Miroslav Kyšeľa, dekan-farár

                                                                                              

 

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara

Pripomíname členom Bratstva sv. Škapuliara, že v sobotu 27.7. 2019 bude celoslovenské stretnutie členov Bratstva sv. Škapuliara na Starých Horách. Plagát je na výveske aj webstránke. Čím skôr sa prihláste (najneskôr do 12.7. 2019) a zaplaťte poplatok za autobus 15,-€ u p. Márie Lehockej.  

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.