Bratstvo sv. škapuliara

Škapuliarske laické bratstvo je zoskupenie veriacich, ktorí prijali karmelitánsky škapuliar a vo svete sa usilujú o dokonalosť v láske podľa ducha karmelitánskeho rádu, zúčastňujú sa na jeho živote a duchovných milostiach v úzkom spoločenstve s Pannou Máriou (myšlienkami, ideálmi a každodennou prácou s ňou).

Karmelitánsky rád je známy veľkou úctou k Panne Márii, je presvedčený, že sa stal jej osobitným vlastníctvom. Aj preto sa členovia rádu volajú bratmi Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Podľa tradície sa generálnemu predstavenému rádu sv. Šimonovi Stockovi v noci z 15. na 16. júla 1251 zjavila Panna Mária v sprievode anjelov, podala mu škapuliar hnedej farby a sľúbila jemu i celému rádu osobitnú ochranu, o ktorú žiadal. Vtedy počul tieto Máriine slová: „Prijmi, najmilší syn, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“

Škapuliar môže prijať každý kresťan katolík a to od kňaza karmelitánskej rehole alebo od iného kňaza, ktorý je na to splnomocnený od predstavenstva rehole. Neprítomný nemôže byť zapísaný do Bratstva sv. škapuliara. Prvý škapuliar má každý prijať od kňaza, a to takým spôsobom, že sa v ten deň vyspovedá a prijme Oltárnu sviatosť. Ďalej sa modlí na úmysel sv. Cirkvi, za kňazský stav a za pokoj na celom svete. 

Prijatie do bratstva prebieha podľa obradu schváleného Apoštolskou stolicou a to vložením škapuliara na znak duchovnej príslušnosti ku karmelitánskej rodine a ako symbol hľadania intímneho duchovného spojenia s Bohom  skrze Pannu Máriu. Škapuliar je časť rehoľného rúcha karmelitánov (scapulae z latinčiny – náplecník). Pre laikov sú to dva posvätené kúsky tmavohnedej látky, spojené dvoma stužkami alebo povrázkami. Po prijatí škapuliara si ho veriaci môže zameniť na medailu s Božským Srdcom na jednej a Pannou Máriou na druhej strane. Škapuliar môže prijať jednotlivý veriaci aj bez toho, aby sa začlenil do konkrétneho bratstva.

Kto prijíma od kňaza škapuliar, obetuje sa blahoslavenej Panne Márii a modlí sa:

"Ó, najsvätejšia Panna a Matka Božia Mária! Ja, biedny hriešnik, hoci nie som hoden, aby som bol prijatý do počtu služobníkov tvojich, jednako silne dúfam v tvoju dobrotivosť, tebe chcem horlivo slúžiť. Volím si ťa dnes v prítomnosti svojho anjela strážcu za svoju Patrónku a Orodovnicu. A preto zaväzujem sa ti dnes, že ťa nikdy neopustím a o česť a chválu tvoju skutkami sa usilovať budem. Preto, ó najsvätejšia Matka, prosím ťa, prijmi ma za svojho syna (za svoju dcéru), stoj pri mne v každodennej potrebe a úzkosti, ukáž sa mi svojou milostivou Matkou, buď mi v tomto plačlivom údolí potešením cez celý čas môjho života, najmä v hodine smrti mojej. Ó, Mária, ozdoba rehole karmelitánskej, ochráň ma svätým škapuliarom pred všetkým zlom, za živa od všetkých úzkostí a po smrti doveď ma do večnej radosti. Amen."

Splnomocneným správcom Bratstva sv. škapuliara je vždy stropkovský farár.

Kniha Bratstva sv. škapuliara Stropkov mala k 31. 12. 2015 2082 členov. Za členov tunajšieho Bratstva sv. škapuliara je obetovaná večerná sv. omša každú prvú stredu mesiaca v našom farskom kostole - Diecéznom sanktuáriu. 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.