Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

KKC 1285 Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.

Náuka Cirkvi o sviatosti birmovania:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 2. článok

Pravidlá prípravy a udeľovania sviatosti birmovania

Kódex cirkevného práva (CIC 1983) stanovuje podmienky na prijatie sviatosti birmovania v kánonoch 879 – 896. Pri príprave na túto sviatosť kresťanskej dospelosti vychádzame z podmienok daných CIC 83, podľa náuky Cirkvi v KKC a noriem Diecéznej synody.

 • Úprimný úmysel prijať sviatosť birmovania – slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej ma Duch Svätý naplní svojimi darmi. Naplní ma odvahou, aby som sa nebál(a) vyznať a brániť svoju vieru pred svetom; silou, aby som odolal(a) pokušeniu na zlé; svetlom, aby som rozoznal(a) dobro od zla.
 • Dĺžka prípravy je priamo závislá od osobného záujmu žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby, v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi.
 • Je samozrejmosťou už na začiatku prípravy poznanie základných modlitieb a právd viery: katolícky pozdrav, Modlitba Pána (Otče náš), Anjelské pozdravenie (Zdravas Mária), chvála Najsvätejšej Trojice (Sláva Otcu), Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha), Anjel Pána, Šesť hlavných právd, Desatoro, Pätoro, Hlavné prikázanie, Sedem sviatostí.
 • Príprava sa týka študentov od 1. roč. gymnázií, stredných škôl, učilíšť (majú mať absolvovanú povinnú školskú dochádzku na vyučovanie náboženstva, inak sa predĺži príprava o rok) a starších, ktorí ešte neprijali sv. birmovania.
 • Príprava prebieha v kostole a v pastoračných miestnostiach v malých skupinách, kde sa birmovanci usilujú zdieľať svoje názory, učia sa korigovať ich podľa náuky evanjelia a Cirkvi, učia sa modlitbe a prijímajú sviatosti. Skupiny vedú kňazi (kapláni) v spolupráci s animátormi z našej farnosti, ktorí majú úlohu sprievodcov.
 • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti každý rok pre tých, ktorí budú jasne prejavovať svoju vieru a záujem o túto sviatosť aktívnou účasťou na príprave.
 • Na začiatku prípravy kandidát vyplní Prihlášku na prípravu k sv. birmovania a odovzdá ju katechétovi v škole alebo kňazovi na farskom úrade.
 • Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému presvedčeniu o svojej príslušnosti k Bohu a Cirkvi. Žiadame rodičov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak ani na zodpovedného kňaza, ani na birmovanca, ani na nikoho iného.
 • Obsah, forma, pravidlá i požiadavky k prijatiu sv. birmovania sú stanovené pre Košickú arcidiecézu v partikulárnych normách – Dokumenty diecéznej synody – a birmovanci o nich budú jasne informovaní na začiatku prípravy.
 • Pre kandidáta na prijatie sv. birmovania je prirodzenou potrebou prijímať a žiť zo sviatostí, ktoré už prijal (sv. zmierenia a Eucharistia). Odporúča sa urobiť si počas birmovnej prípravy 9 prvých piatkov.
 • Kandidát sa má aktívne zapájať do života spoločenstva, v ktorom žije (službou pri liturgii: čítanie liturgických textov, spev v zbore, príprava na sv. omšu pre mladých, spoločnou modlitbou ruženca a krížovej cesty v kostole, vytvárať nástenku v kostole na aktuálnu tému, pomocou pri skrášľovaní kostola a jeho okolia).
 • Neplnenie týchto podmienok predĺži birmovancovi prípravu a oddiali termín prijatia sviatosti birmovania.
 • Kandidát na prijatie sv. birmovania, ktorý bol pokrstený v inej farnosti, musí doložiť svoj krstný list.
 • Kandidát si vyberie takého birmovného rodiča, ktorý je pobirmovaný a praktizujúci kresťan katolík, ak je ženatý/vydatá musí mať sviatostný sobáš a žiť vo sviatostnom manželstve a nie je postihnutý kánonickým trestom. Má osobný vzťah k birmovancovi. Odporúča sa, aby to bol krstný rodič birmovanca.
 • Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote. Birmovanec pozná životopis svojho(jej) patróna(ky) a pred prijatím sv. birmovania napíše o ňom úvahu, prečo si ho (ju) vybral (formát A4).

Prihláška na sviatosť birmovania v šk.r. 2020/21 (študenti 1. a 2. ročníka SŠ) 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.