Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

KKC 1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

Náuka Cirkvi o sviatosti krstu:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 1. článok

Čo urobiť pred krstom?

 1. Prípravu na sviatosť krstu (can. 851 CIC 83) odporúčame absolvovať ešte pred narodením dieťaťa. Krstná príprava bude v piatok PRED prvým piatkom a v piatok PO prvom piatku mesiaca o 19.00 hod. v Katolíckom kultúrnom dome (KKD), okrem prázdnin. Je vhodné, aby sa prípravy  na sviatosť krstu spolu s rodičmi zúčastnili aj krstní rodičia. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu absolvovať krstnú prípravu vo svojej farnosti. Potvrdenie o absolvovaní krstnej prípravy a aj odporúčanie za krstného rodičia vyžiadajú od miestneho kňaza.
 2. Krst príde nahlásiť jeden z rodičov dieťaťa do kancelárie farského úradu aspoň týždeň vopred. Je potrebné doniesť:
  • rodný list dieťaťa,
  • ak rodičia dieťaťa prijali sv. manželstva v inej farnosti, aj cirkevný sobášny list,
  • údaje o krstných rodičoch: meno a priezvisko, zamestnanie, náboženstvo a adresu trvalého pobytu.
 3. Krstný rodič musí splniť požiadavky podľa cirkevného zákona (CIC 83 can. 874):  
  • zavŕšil 16. rok života;
  • katolík;
  • už prijal Eucharistiu;
  • pobirmovaný;
  • ak je zosobášený, žije v usporiadanom sviatostnom manželstve;
  • žije život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (praktizuje vieru);
  • nepostihnutý žiadnym cirkevným trestom.
 4. Je správne, aby rodičia, krstní rodičia a príbuzní prijali pred krstom svojho dieťaťa sviatosť zmierenia a spolu s celou rodinou sa duchovne pripravili na túto sviatosť.
 5. Sviatosť krstu sa v našej farnosti udeľuje v Sanktuáriu - farský kostol v sobotu o 11.00 hod. alebo v nedeľu po sv. omši o 10.45 hod. V osobitných prípadoch pri farskej sv. omši o 10.45 hod.
 6. Krst dospelých je potrebné nahlásiť na farskom úrade, kde dostanete potrebné informácie.