Sviatosť Eucharistie

Sviatosť Eucharistie

KKC 1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. (KKC 1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

KKC 1323 „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1402)

Náuka Cirkvi o Oltárnej sviatosti – Eucharistie:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 3. článok

Pravidlá prípravy k prvému sv. prijímaniu

Príprava k všetkým sviatostiam prebieha formou vzdialenej, blízkej a bezprostrednej prípravy.

  1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je celkový duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou modlitbou rodičov a detí doma, spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, prežívaním viery a cirkevného roka v rodine. Toto je vzdialená príprava k prvému sv. prijímaniu.
  2. Blízka príprava spočíva v školskej a farskej katechéze, ktorých cieľom je pomôcť dieťaťu k poznaniu právd viery, morálnemu rastu a&nbps;dozrievaniu v liturgickom živote.
    • Školská katechéza prebieha na hodinách náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o obsah učiva a pomáhali dieťaťu pri plnení úloh.
    • Farská katechéza spočíva v pravidelnej účasti na sv. omši každú nedeľu (odporúčame sv. omšu za účasti detí v kláštornom kostole o 9.30 hod.) a prikázané sviatky a tiež v mesačnom stretávaní sa detí a rodičov s kňazom. Termín každého stretnutia bude vyhlasovaný pri oznamoch.
  3. Bezprostredná príprava začína posledný mesiac pred termínom prvého sv. prijímania a ňou vrcholí príprava.