Sviatosť Eucharistie

Sviatosť Eucharistie

KKC 1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. (KKC 1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

KKC 1323 „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1402)

Náuka Cirkvi o Oltárnej sviatosti – Eucharistie:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 3. článok

Pravidlá prípravy k prvému sv. prijímaniu

Nájdete nižšie v prílohe - Prihláška k 1. sv. prijímaniu v šk.r. 2017/2018