Chotča

Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (1910)
Rekonštrukcia interiéru:
2000
Posvätil:
Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, generálny vikár 22. 10. 2000

Najstarší známy písomný údaj o obci Chotča je z roku 1379. Vtedy Chotča patriaca do Zemplínskej stolice sa v písomných dokladoch spomína ako jediná obec za riekou Chotčiankou. V tomto období bola majetkom kráľovského panstva Stropkov. Osudy obce sú blízko spojené s históriou mesta Stropkov až po súčasnosť.

V rokoch 1492 – 1496 existoval v Chotči katolícky kostol a dedina bola sídlom farnosti. Z toho vyplýva určitá starobylosť Chotče, pretože fary existovali v podstatne starších usadlostiach. Časom tu farnosť zanikla a chotčianski farníci sa stali filiálkou Stropkovskej farnosti.

Kostol Božského Srdca Ježišovho

Je predpoklad, že pôvodný kostol bol murovaný a bol zničený v čase poľských nájazdov. Následne bol postavený kostol drevený na miestnom cintoríne. Ten bol tiež zničený ešte pred postavením terajšieho kostola z roku 1910. Zo starého dreveného kostola sa zachovala socha Panny Márie, obraz Klaňanie sa troch kráľov a kalich. Na vtedajšiu dobu bol postavený veľmi kvalitne a precízne, čo svedčí o svedomitosti našich otcov. V severovýchodnej časti Slovenska je to posledný okrajový rímskokatolícky kostol patriaci do Košickej diecézy. V roku 1966 bol kostol vymaľovaný a opravený.

V roku 1663 Chotču postihol mor, ktorý sa zopakoval začiatkom 18. storočia. 1. svetová vojna sa dotkla aj obce Chotča. Svedčí o tom aj vojenský cintorín, kde je pochovaných 27 vojakov. Cez 2. svetovú vojnu bola dedina bombardovaná a počas bojov na Dukle evakuovaná. Jej veľká časť bola vtedy zničená.

Od prvých historických zmienok až po súčasnosť je obyvateľstvo v obci vo väčšine slovenskej národnosti. Teraz tu žije 580 osôb v 157 rodinných domoch. Možno ju považovať za pomerne mladú, pretože priemerný vek obyvateľstva je 41 rokov.

Fotogaléria